ZENO acht zich gehouden aan de professionele gedragsregels van de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (OOA) en het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Hieronder vindt u een verkorte versie. Klik hier: Algemene voorwaarden ZENO voor het uitgebreide pdf bestand.

Voor coaching gelden de volgende regels

 1. De coache is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de duur van de coaching;
 2. De coache informeert de coach voldoende over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.;
 3. ZENO is gerechtigd om welke reden dan ook, en zonder enige verplichting de coaching te beëindigen;
 4. Annulering tot 3 werkdagen voor de coachdag is kosteloos, bij annulering binnen 3 werkdagen worden de kosten geheel in rekening gebracht;
 5. Alle gesprekken met de coach, ook zgn kennismakingsgesprekken, langer dan 15′ worden in rekening gebracht.

Voor trainingen en workshops gelden de volgende regels

 1. De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de training/opleiding;
 2. De deelnemer zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.;
 3. ZENO is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, zonder toelichting verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

Betaling & annulering

 1. De deelnemer is bij aanvang van de training/opleidingsjaar de volledige deelnamekosten verschuldigd tenzij anders afgesproken;
 2. De deelnemer blijft de volledige deelnamekosten verschuldigd bij tussentijds vertrek;
 3. Annulering is tot drie weken kosteloos, daarna is men 50% van de totale som verschuldigd en bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een training of opleiding is men het gehele bedrag verschuldigd.

Aansprakelijkheid

 1. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn fysieke, mentale en emotionele welzijn. ZENO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade;
 2. De aansprakelijkheid van ZENO en van de personen die namens haar optreden, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering;
 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ZENO beperkt tot een maximum van € 500,-.;
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet, grove onachtzaamheid van ZENO of haar leidinggevende ondergeschikten.